Algemene verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden online verkoop

Telefoon: +32(0)2 731 71 19
E-mailadres: info@iraniancarpet.be
Ondernemingsnummer: BE0414.933.633

Algemene verkoopsvoorwaarden voor verkoop via www.iraniancarpet.be.

Artikel 1 – Webwinkel

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van tapijten en accessoires via het Internet door de Iranian Carpet Company BVBA, Mechelsesteenweg 73, 1970 Wezembeek-Oppem. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

1.2 Onze webwinkel is voorzien van een SLL-veiligheidscertificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens en zullen bij misbruik aangifte doen bij de bevoegde instanties.

1.3. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden zouden willen verstrekken, dan zullen wij u hiervoor steeds vooraf toestemming vragen.

Artikel 2 – Prijzen

2.1. De prijzen die in onze webwinkel staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW.
De eventuele kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van een product worden zichtbaar in uw winkelwagentje zodra u een product heeft toegevoegd aan uw winkelwagentje.

2.2. Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de bevoegde instanties. Er wordt in dergelijk geval eveneens aangifte gedaan bij de bevoegde instanties.

2.3. We behouden ons het recht om de prijzen voor onze producten op elk moment te wijzigen. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan echter niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en dat tevens aan u wordt bevestigd bij uw elektronische aankoop.

2.4. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen promotie-actie geldt, dan kan u achteraf ook niet in aanmerking komen om een korting te genieten voor eenzelfde, eerder aangekocht product.

Artikel 3 – Bestellingen

3.1. Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling via onze webwinkel, dan wel door het versturen van een e-mail die een bestelling inhoudt.

3.2. De overeenkomst tussen de webwinkel en de klant is definitief wanneer de klant een betaling heeft voldaan, of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant en voldaan is. Nadat de betaling is ontvangen door de webwinkel en de bedenktermijn van 30 dagen is verstreken, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.

3.3. U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zal een incassobureau instaan voor de invordering van het uitstaande bedrag. Wanneer u namens een rechtspersoon handelt dient u tekeningsbevoegd te zijn. Wanneer u niet tekeningsbevoegd blijkt, dan geldt de verplichting voor u als particuliere persoon.

3.4. Nadat u tot aankoop bent overgegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van uw aankoop per e-mail. Daarin staat het product dat u heeft gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

3.5. Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Dit kan nooit meer zijn dan 100% van het totale aankoopbedrag. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is voor u, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven dat u dit niet wenst.

3.6. De levering van producten in het buitenland kan iets langer duren dan een levering in België. De eventuele kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

Artikel 4 – Bedenktijd

4.1. U heeft steeds 30 dagen bedenktijd na de aankoop van producten via onze website. Wenst u uw aankoop te retourneren, dan betaalt u enkel de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Enkel indien u de aankoop heeft verricht via kredietkaart of Paypal wordt een beperkte kost van 1,4% van het aankoopbedrag verrekend bij de terugbetaling, behalve indien u de aankoop retourneert omdat u liever een ander gelijkaardig product uit ons gamma wenst aan te kopen. U ontvangt hierna een kredietfactuur en het door u betaalde bedrag wordt op uw bankrekening teruggestort.

4.2. Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen in perfecte staat te zijn behouden en voorzien te zijn van de originele verpakking.

4.3. Conform de bepalingen in de wetgeving ter bescherming van consumenten kunnen bepaalde productcategorieën niet worden geretourneerd na aankoop. Deze productcategorieën omvatten onder meer producten die op maat worden gemaakt, producten met een zeer beperkte houdbaarheidsdatum zoals voeding, bepaalde publicaties zoals magazines en kranten, en digitale producten zoals digitale downloads, DVD’s en CD’s.

Artikel 5 – Klachten en garantie

5.1. Klachten over aangekochte producten dienen in steeds per e-mail of per aangetekend schrijven aan ons te worden gemeld binnen de 30 dagen na levering. Onze medewerkers reageren doorgaans binnen de 24 uur na ontvangst van een klacht.

5.2. Klachten over het product zelf dienen ook schriftelijk per e-mail aan ons te worden gemeld.We verzoeken u vriendelijk om uw klacht zo specifiek mogelijk te beschrijven. Indien we uw klacht niet zelf kunnen behandelen en oplossen, dan zullen wij voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon.

5.3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt steeds schriftelijk. We streven er altijd naar om u ten allen tijde een uitstekende service en volledige tevredenheid te bieden.

5.4. Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is afhankelijk van het product. U geniet steeds van de minimale garantievoorwaarden die worden voorzien in de Europese wetgeving ter bescherming van de consument.
U kan ons steeds contacteren om de precieze garantietermijn voor een specifiek product te vernemen. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u dit binnen 48 uur na levering aan ons te melden.

5.5. Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, dan kan u rekenen op de garanties die worden geboden door de fabrikant of leverancier van het product.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1. Niettegenstaande onze producten zorgvuldig door ons geselecteerd worden, is het mogelijk dat, wegens de aard van het product, een door u aangeschaft product niet geheel aan uw verwachtingen voldoet. In dit geval wijzen wij elke aansprakelijkheid jegens ons af en wijzen wij u erop dat u de volledige verantwoordelijk draagt voor het gebruik van producten die u bij ons heeft aangekocht.

6.2. Iranian Carpet Company BVBA is niet verantwoordelijk voor de schade die de goederen of geleverde diensten eventueel rechtstreeks zouden toebrengen aan de koper en diens goederen en aangestelden, of die het gevolg zijn van het gebruik van de door Iranian Carpet Company BVBA geleverde producten, verleende diensten en/of uitgevoerde werken.

6.3. Iranian Carpet Company BVBA is eveneens in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van bedrijfsschade, zoals ten niet limitatieve titel: personeelskosten, verhoogde storingsgevoeligheid, reputatieschade, verminderde betrouwbaarheid, gemiste besparingen, gederfde winsten, distributiekosten, enz.

6.4. De koper zal Iranian Carpet Company BVBA vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade en kosten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van aanspraken en/of vorderingen van derden met betrekking tot deze schade.

6.5. Iranian Carpet Company BVBA zal bovendien niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vorderingen die door een derde lastens de koper worden ingesteld.

6.6. Iranian Carpet Company BVBA stelt steeds alles in het werk om opdrachten stipt op te leveren volgens de gemaakte afspraak met betrekking tot de leveringstermijn. Iranian Carpet Company BVBA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die kan ontstaan bij mogelijk laattijdige levering van de goederen of geleverde diensten.

6.7. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies voor het desbetreffende product.

6.8. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van Brussel bevoegd.

 

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2017